Českobratrská církev evangelická - Farní sbor v Nejdku
SPRÁVA SBORU
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nejdku spojuje členy evangelické církve v Nejdku a okolí do obecenství slova a svátostí, víry a života a ke službě a práci na duchovních i dalších úkolech. Je samostatnou právnickou osobou.
Náš sbor je součástí Českobratrské církve evangelické, a to jejího Západočeského seniorátu (celkem existuje 14 seniorátů). O věcech týkajících se celé církve (např. otázky vyznání církve nebo církevního zřízení) rozhoduje synod, volené shromáždění zástupců jednotlivých seniorátů. Synod volí šestičlennou synodní radu, nejvyšší správní orgán církve, složenou ze tří farářů a tří laiků.
O zásadních věcech sboru (nejsou-li vyhrazeny synodu nebo synodní radě) rozhoduje sborové shromáždění. Tvoří ho členové sboru s hlasovacím právem (tj. členové sboru, kteří se účastní sborového života) a schází se nejméně jednou ročně. Sborové shromáždění volí ze svého středu na šestileté období staršovstvo, správní orgán farního sboru. Staršovstvo volí ze svého středu kurátora. Farář a kurátor jsou statutárními zástupci sboru.
Členy staršovstva evangelického sboru v Nejdku jsou: Radek Matuška(farář), Jiří Jendele (kurátor), Kristina Červenkovová (místokurátorka), Josef Malina, Petr Musil, Samuel Palán, Jan Uhlík (pokladní) a Petr Ullmann.