Českobratrská církev evangelická - Farní sbor v Nejdku
Slovo k neděli 30 4 2023
Milé sestry, milí bratři!
Zdravím vás třetí neděli po Velikonočních svátcích, která má téma "nové stvoření" a to je přece pěkný popis toho, co se nám děje, když se dostáváme do blízkosti Boží. A my smíme skrze tuto naši zkušenost zvát i ostatní k podobnému životu v blízkosti našeho Pána ...
MODLEME SE: Bože, milosrdný a milující Otče, děkujeme ti za tvou lásku, kterou jsi nás učinil svými dětmi, a prosíme tě: zachovej nás v následování svého Syna Ježíše Krista, abychom společně budovali tvé království v naději a důvěře. Prosíme o to skrze tvou dobrotu. Amen
Slyšme slova z  Janova evangelia  16, 16 Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte."
Ježíš nechal učedníky samotné, a přece ne. Ve všem, co se od těchto počátků začalo a utvářelo, byl zapojen on sám. Jedno je jisté: církev jsme my, každý z nás, ale ne sami, nýbrž ve společenství. Co se v církvi nedaří, co nefunguje správně, nefunguje proto, že my sami nevnímáme svůj úkol správně. To si musíme znovu a znovu uvědomovat.
Ježíš nechává své učedníky samotné, a přesto nejsou sami. Je pravda, že zkušenost jeho blízkosti je často rozptýlená, nepřesná a ti, kdo se na takovou zkušenost odvolávají, sklízejí přinejmenším pochybnosti. V takovém případě se na vás mnozí lidé mohou dívat i s povýšeností nebo soucitem, protože něco takového svědčí o náboženském fanatismu a naše společnost je dostatečně osvícená, aby se nad tím povznesla.
Je to tak? Naše společnost prohlásila náboženské cítění za soukromou záležitost, nemluvíme o něm, nanejvýš v kostele, ale i toho se raději zdržíme, protože je to moje soukromá věc - nebo si to alespoň myslíme.
Dokud je křesťanská víra prohlašována za soukromou záležitost, není pochopena podstata Ježíšova hlásání. Křesťanská víra je totiž určena pro společenství. Žije z toho, že se lidé navzájem sdílejí a že se navzájem sdílejí. To je samotný střed hlásání.
POMODLEME SE: Děkujeme ti Bože Otče, Synu i Duchu svatý za dnešní oddíl z písma svatého, který nám ukazuje potřebnost naší proměny. Abychom rozuměli Boží abecedě, která je pro našince sama od sebe tak nesrozumitelná. Kéž ji nejen rozumíme pro sebe.. AMEN
Vše nejlepší přeje všem farář Radek Matuška
 
Slovo k neděli 23 4 2023
Milé sestry, milí bratři!
Zdravím vás druhou neděli po Velikonočních svátcích, která má téma "dobrého Pastýře". A dobrý Pastýř je ten, který je ochotný vzít na svá ramena každou ovečku, která potřebuje pomoci ...
MODLEME SE: Nebeský Otče, dobrý pastýři, ty nás vedeš na zelené pastviny a k čerstvé vodě. Prosíme tě: pomoz nám dělit se s ostatními o to, co nám dáváš, aby i oni mohli zakoušet tvou dobrotu a žít v pokoji a vděčnosti. Skrze Ježíše Krista, tvého drahého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen
Slyšme slova z  první epištoly Petrovy 5, 2 Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou,
Svou roli zde tedy hraje i sbor. Vždyť úřad pastýře je už tak plný mnoha nebezpečí. Petr už tehdy rozpoznal možná největší nebezpečí: určitě se našly pastýřské ovečky, které ve svém úkolu viděly jen prostředek ke svému obohacení. Vedoucí sboru zřejmě začali být za svou práci placeni, protože tento úkol byl stále rozsáhlejší. A určitě se našli i takoví darmošlapové, kteří se k nim přidali, chtěli si tuto odměnu zajistit, ale zanedbávali skutečný úkol starat se o stádo. Petr se proti tomuto zneužívání ohrazuje.
Chtěl bych vás dnes jen vyzvat, abyste se ujistili, že já, váš pastýř, se řídím těmito slovy, že sloužím sboru jako příklad, a ne jako pán. Jsem si jistý, že už tomu věnujete pozornost, ale pokud byste chtěli vidět zlepšení nebo změny, řekněte to. Pokud máte pocit, že vás vedu špatnou cestou, nebojte se to říct. Na druhou stranu mě samozřejmě také potěší každé pozitivní slovo, které vás povzbudí, abyste na této cestě pokračovali.
POMODLEME SE: Děkujeme ti Bože Otče i Synu i Duchu svatý za dnešní slova, která pěkně znázorňuje Boží péči a lásku. Kéž i my z ní nejen žijeme, ale umíme ji dosvědčit i ostatním. Ať ji nejen prožíváme, ale i šíříme ve svém okolí. AMEN
Vše nejlepší přeje všem farář Radek Matuška