Českobratrská církev evangelická - Farní sbor v Nejdku
ČEMU VĚŘÍME
Vyznáváme víru v Boha, Otce, Syna a Ducha svatého, která nás spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob. Vyjadřujeme svou naději, že spolu s ostatními křesťany jsme součástí jedné obecné Kristovy církve, díle Ducha svatého. Svou touhu po obnovení viditelné jednoty Kristovy církve vyjadřujeme v přímluvných modlitbách a účastí na ekumenických snahách.
Jsme společenství křesťanů, které je součástí Českobratrské církve evangelické. Českobratrská církev evangelická se hlásí do společenství reformačních církví obnovených a stále se obnovujících Božím slovem. Navazuje na tradice České reformace, na husitské hnutí, církev podobojí i Jednotu bratrskou, na církve evangelické augsburského i helvetského vyznání. V poslušnosti a svobodě víry se učí ze starokřesťanských vyznání víry: Apoštolského, Nicejskocařihradského a Athanasiova, rovněž přijímá za své reformační konfese: Čtyři články pražské a Vyznání Jednoty českých bratří podle vydání J. A. Komenského z roku 1662, České vyznání, Augsburské vyznání a Druhé vyznání helvetské.
Za jediné pravidlo víry a života uznává Boží slovo dosvědčené v Písmech Starého a Nového zákona, jejichž středem je Boží zjevení v Ježíši Kristu. Je přesvědčena, že posláním církve a jejích členů je oslavovat Boha slovem i celým životem, zejména zvěstovat evangelium o spasení v Ježíši Kristu každé generaci a všem bez rozdílu, vysluhovat svátosti podle Kristova ustanovení, společnou prací horlivě usilovat o plnější poznání Boží pravdy, tvořit obecenství víry, lásky a naděje ve vzájemné službě a pomoci i v řádu a kázni podle Písem a přijímat odpovědnost za věci veřejné.